Engie, Carmeuse en John Cockerill werken in Wallonië samen aan het "Carbon Capture and Utilisation"-project Columbus. Het doel is om met groene waterstof en CO2 'e-methaan' te produceren, een hernieuwbaar gas dat gebruikt kan worden in de bestaande gasnetten, in de transportsector, de industrie of zelfs bij huishoudens.

Met de klimaatambities voor 2030 en 2050 in het vooruitzicht, is er dan ook geen andere keuze dan verder te investeren in projecten rond biomethaan, bio-LNG en groene waterstof. Die hernieuwbare gassen zullen essentieel zijn om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden. Dat was de conclusie van het evenement Talks About Green Gas.

In Zellik is de bouw gestart van Nexus, een state-of-the-art datacenter. Initiatiefnemers zijn de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel. Voor hen is een goede en veilige IT-infrastructuur cruciaal om hun werking in de toekomst te garanderen. Daarnaast maakt het datacenter uitsluitend gebruik van hernieuwbare energie en recupereert het restwarmte om de omliggende bedrijven en huizen te verwarmen.

Als gevolg van de energiecrisis wordt in alle sectoren actie ondernomen rond energie-efficiëntie en het verduurzamen van de energievoorziening. Intussen neemt ook de interesse toe voor groene gassen, zoals biomethaan. Het produceren van groen gas uit reststoffen biedt beloftevolle perspectieven voor de landbouwsector. En het kan makkelijk via de bestaande gasinfrastructuur worden gedistribueerd.

Vandaag staat zowat elk bedrijf stil bij de manier waarop het de omgeving en de planeet beïnvloedt. Dat impliceert een verduurzaming die moet leiden tot een schoner milieu en zo weinig mogelijk impact op de samenleving. In Vlaanderen neemt netbedrijf Fluvius in verschillende domeinen een rol op. Digitalisering vormt daarbij een belangrijke hefboom.

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid te halen, moeten alle slecht geïsoleerde gebouwen de komende jaren worden aangepakt. Daarom zijn eigenaars van niet-residentiële gebouwen vanaf 2023 verplicht om een energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Binnen de 5 jaar na aankoop moeten de gebouwen ook een minimaal energielabel halen.

Als we tegen 2050 de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we nog meer hernieuwbare grondstoffen inzetten. Biomassa, afkomstig uit de rest- of nevenstromen van planten en dieren, kan een duurzaam alternatief vormen voor milieubelastende materialen, zoals bijvoorbeeld leer. B4Plastics uit België en Bioscienz en Millvision uit Nederland hebben hun kennis samengebracht en een nieuw soort textiel ontwikkeld, met Europese steun.

Door het veranderende klimaat wordt de rol van ons rioleringsstelsel belangrijker. Als grootste rioolbeheerder van Vlaanderen is Fluvius zich hiervan bewust. Het zet verscheidene acties op om Vlaanderen de komende jaren voor te bereiden op de klimaattransitie.

Bedrijven worstelen met de zoektocht naar technisch geschoolde medewerkers. Het aanbod geschoolde nieuwe krachten is te klein om alle vacatures in te vullen. Ook netbeheerder Fluvius verwacht dat de vraag naar technische medewerkers zal blijven toenemen.

Ons elektriciteitsnet moet flexibeler worden om de toevloed aan hernieuwbare energie op te vangen. Zulke flexibiliteit vereist data en dus is het ook belangrijk dat particulieren hun energiegegevens delen. In het PrivateFlex-project ontwikkelen technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen daarom een privacy-vriendelijke methodologie die de evolutie naar een slim energienet moet versnellen.

Meer dan de helft van ons energiegebruik gaat naar het produceren van warmte. Dat doen we vooral met fossiele brandstoffen, maar als we minder afhankelijk willen zijn van onvoorspelbare energieprijzen en de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we het anders aanpakken. Met de call 'groene warmte, restwarmte en efficiënte stadsverwarming' zet de Vlaamse overheid ondernemingen aan om dit energievraagstuk verder te onderzoeken.

Door de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatuitdagingen groeit de interesse voor groene gassen. Eén ervan is biomethaan, geproduceerd uit reststoffen van landbouw die worden opgewaardeerd tot een circulaire energie. Dat bleek ook op de landbouwbeurs Foire de Libramont.

De hoge brandstofprijzen en de klimaatambities plaatsen de transportsector voor grote uitdagingen. Voor sectorfederatie Febetra is een diversificatie van de gebruikte brandstoffen een deel van de oplossing. Constructeurs van trucks werken daarom volop aan de transitie naar duurzamer zwaar vervoer. LNG en bio-LNG zijn daarin belangrijke pijlers.

De komende 10 jaar wil Fluvius 4 miljard extra investeren in de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit. Met dat investeringsplan wil de netbeheerder haar elektriciteitsnetten versterken om de toename aan elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen en het stijgend verbruik van de industrie op te vangen.

Asbest zit nog wijdverspreid in heel wat gebouwen. Omwille van de gezondheidsrisico's wil de Vlaamse overheid Vlaanderen zo snel mogelijk 'asbestveilig' maken. Daarom voorziet het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap VEKA een premie voor bedrijven die hun asbestdak renoveren.

De prijsexplosie voor gas en elektriciteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne doet vragen rijzen over hoe de klimaatambities en de betaalbaarheid van ons energieverbruik met elkaar kunnen worden verzoend. Op Batibouw was verwarming dit jaar dan ook een belangrijk thema. Zo biedt een hybride gaswarmtepomp een goede oplossing om het energieverbruik te laten dalen en minder CO2 uit te stoten.

Het elektriciteitsnetwerk verbindt zonnepanelen en offshore wind met de eindverbruiker in een complexer systeem dat steeds sneller moet reageren, en toch betrouwbaar moet blijven. Om de transitie mogelijk te maken is verdere digitalisering van het net en de onderstations nodig.

De bouwsector heeft in toenemende mate aandacht voor energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dat leidt tot een stijgende complexiteit in de HVAC-installaties. Een voorbeeld van zo'n complex project waarvoor een oplossing op maat werd uitgewerkt, is het wooncomplex Leiekouter. Voor deze ontwikkeling van 51 wooneenheden in hartje Gent werd geopteerd voor een gaswarmtepomp.

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van energie. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en dus is er nog meer hernieuwbare energie nodig. Die energietransitie is maar mogelijk door de digitalisering van onze energienetten. Netbeheerder Fluvius wil in deze transities een pioniersrol innemen en organiseerde de voorbije maanden een aantal partneravonden voor installateurs.