De energietransitie wordt steeds concreter. Ook traditionele sectoren maken werk van innovaties om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Voor transport en verwarming wordt volop ingezt op alternatieve vloeibare brandstoffen. Zo loopt in ons land een proefproject waarbij FAME, een biobrandstof op basis van natuurlijke oliën of gebruikte frituurolie, wordt gebruikt in een verwarmingsinstallatie.

Steeds meer bedrijven en sectoren kiezen voor voertuigen die rijden op CNG. Rijden op gas is immers een interessant alternatief voor diesel- en benzinewagens. Dat beseffen ook afvalintercommunale IMOG uit Harelbeke, het gemeentebestuur van Zwevegem en de hulpverleningszone FLUVIA.

Nu de corona maatregelen langzaamaan versoepeld worden, pikken steeds meer bedrijven de draad op en nemen ze maatregelen om op een veilige en hygiënische manier het werk te hervatten. Bij Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet voor elektriciteit, moet een taskforce die voorbereidingen in goede banen leien.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden door de overheden een reeks maatregelen ingevoerd die ook een belangrijke impact hebben op het bedrijfsleven. Het Vlaamse netbedrijf Fluvius volgt de situatie op de voet en heeft zijn werking aangepast aan de richtlijnen.

In het kader van het klimaatbeleid verwachten de overheden ook inspanningen van scholen. De meeste instellingen hebben een verouderd patrimonium dat ze stapsgewijs energiezuiniger maken. Zo gebeurt het ook in Instituut Mater Salvatoris in Kapellen, een middelbare school met 600 leerlingen.

Stookolie wordt meer en meer gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen. Zo komt de sector tegemoet aan de groeiende belangstelling voor milieuvriendelijker transport en verwarming. Eén van de innovaties waar volop aan gewerkt wordt, zijn koolstofneutrale vloeibare brandstoffen, zoals HVO.

Tijdens deze coronacrisis vraagt de Belgische overheid aan cruciale sectoren, zoals de energiesector, om waar mogelijk het werk voort te zetten. Bij Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, gelden al een tijd verscherpte coronamaatregelen. De meeste medewerkers werken nu van thuis uit. Alleen diegenen met een cruciale functie die enkel op de werkplek zelf kan uitgevoerd worden, krijgen een uitzondering.

Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius enkel nog digitale meters voor elektriciteit- en aardgas. Wie al een digitale energiemeter heeft, kan op verschillende manieren een beter zicht krijgen op zijn energieverbruik. Een hele reeks Vlaamse bedrijven heeft al een toepassing of app ontwikkeld waarmee je de digitale meter 'slim' kunt maken. Tijdens een partneravonden kunnen installateurs de toepassingen ontdekken. https://z-archive.videohouse.be/

Lokale overheden spelen een belangrijke rol in het Belgische milieu- en klimaatbeleid. Meer dan 400 steden en gemeenten ondertekenden reeds het Burgemeestersconvenant en engageerden zich om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Ook de stad Mechelen deed dat en stelde een Klimaatplan 2030 op om de doelstellingen te halen. De nieuwe bibliotheek Het Predikheren, die onderdak kreeg in een gerenoveerd kloostercomplex, is een voorbeeld van hoe de stad haar patrimonium energiezuiniger maakt.

De transitie naar een duurzaam energiesysteem, zit in een versnelling. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Elia Groep, die hoogspanningsnetten beheert in België en Duitsland. De groep investeert recordbedragen om de integratie van hernieuwbare energie op grote schaal mogelijk te maken. Elia plukt daar ook de vruchten van, zo blijkt uit de jaarresultaten 2019.

Om de energietransitie waar te maken, wordt in diverse domeinen onderzoek gevoerd naar bijkomende bronnen van hernieuwbare energie en de energiedragers van de toekomst. Duitsland is een Europese voortrekker op dat vlak, waar onder meer uitgebreid onderzoek loopt naar biobrandstoffen.

Vlaanderen schakelt geleidelijk aan over op digitale meters voor gas en elektriciteit. Netbeheerder Fluvius is verantwoordelijk voor het plaatsen van die nieuwe meters en om de gegevens ervan te verzamelen. Die data moeten er mee toe leiden dat ons energiesysteem klaar is voor de uitdagingen van de energietransitie.

De Europese Unie heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. Ze voorziet dat tegen 2030 bijna een derde van de energievoorziening van hernieuwbare bronnen komt. Om dat waar te maken, moet ook het energiesysteem de komende jaren worden aangepast. Elia Group, beheerder van hoogspanningsnetten in België en Duitsland, heeft daar een nieuwe studie aan gewijd.

Elektriciteit en gas zijn een basisbehoefte voor elk gezin. Voor wie betalingsmoeilijkheden heeft en niet meer terecht kan bij commerciële leveranciers, biedt netbeheerder Fluvius een oplossing. Hij neemt in zo'n geval de rol op van sociale leverancier. Als ook hier een schuld wordt opgebouwd, krijgt de klant een budgetmeter, die werkt met een voorafbetaald krediet. Voortaan zijn dat ook digitale budgetmeters.

In de gassector wordt er gewerkt aan verscheidene vormen van zogenaamd groen gas. Koepelorganisatie gas.be heeft recent samen met ValBiom onderzocht wat het potentieel is voor het injecteren van biomethaan in het bestaande distributienet voor aardgas.

Als het over energietransitie gaat, is Duitsland één van de Europese gidslanden. Op uitnodiging van Eurofuel en IWO bracht Informazout een delegatie van journalisten en vertegenwoordigers uit de sector bijeen voor een bezoek aan Ineratec in Karlsruhe. De spin-off van het Karlsruhe Institute of Technology is een pionier in hernieuwbare vloeibare brandstoffen.

Drones bieden interessante perspectieven voor zeer diverse bedrijfstoepassingen. Om de mogelijkheden in de praktijk te verkennen en de nodige ervaring op te doen, vormden een reeks bedrijven - waaronder hoogspanningsbeheerder Elia - een consortium voor het onderzoeksproject Safir. De testen, in afgebakende zones in en rond de Antwerpse haven, leverden erg nuttige informatie op.