Recente hittegolven tonen aan dat meer groen in de stad bijdraagt tot een betere woonkwaliteit en leefbaarheid. De bouwsector staat alvast klaar om onze steden en woonkernen verder te vergroenen. Zo werkte in de Vlaams-Brabantse gemeente Overijse groenaannemer Krinkels mee aan het project Zuidflank, een uniek landschapsproject dat regenwater gecontroleerd laat afstromen.

Water van goede kwaliteit is essentieel voor de wasserijsector. Vandaag is het gebruik van leidingwater duur en ook maatschappelijk moeilijk te verantwoorden. Wasserij Excelsior uit Ninove zet daarom maximaal in op duurzaam waterverbruik. Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Milieumaatschappij en maakt deel uit van een reeks proeftuinprojecten die bedrijven moet inspireren om meer na te denken over hun watergebruik.

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Vlaanderen. We worden steeds vaker geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste enerzijds, en hevige regen en wateroverlast anderzijds. We moeten ons daaraan aanpassen, onder meer door een andere inrichting van de openbare ruimte. Daardoor kunnen we meer regenwater opvangen en laten infiltreren in de bodem.

Door de klimaatverandering moeten bedrijven zich voorbereiden op waterschaarste en wateroverlast. De Vlaamse Milieumaatschappij wil hen daarin ondersteunen en stimuleert innovatieve initiatieven rond waterverbruik en klimaatadaptie. Een mooi voorbeeld is het project Water-Land-Schap. In dit project gaat tomatenbedrijf Tomato Masters uit Deinze op zoek naar duurzame oplossingen om hun watertekort in de zomer op te lossen.

Op de voormalige mijnsite Terhills, in het hart van de Euregio Maas-Rijn, is een nieuwe toeristische hotspot met ruimte om te ondernemen in ontwikkeling. De omgeving wordt gekenmerkt door enorme waterpartijen en is watergevoelig. Daarom is een performant rioleringsnet noodzakelijk

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van langdurige regenval. Rioleringsbedrijven, zoals Kumpen, moeten zich daarop aanpassen en zoeken naar nieuwe oplossingen om het rioleringsnet te verstevigen en de levensduur ervan te verlengen. Met nieuwe technieken en een goed assetmanagement kunnen ze veel winst behalen.

Waterhuishouding is van groot belang om onze steden en gemeenten voor te bereiden op de klimaatverandering. De afvoer van regenwater en het creëren van een performant rioleringsnet is dan ook dé uitdaging voor de toekomst. Er zijn dan ook steeds meer geschoolde mensen met vakkennis nodig om onze rioleringsinfrastructuur te onderhouden en te verbeteren.

De klimaatopwarming blijft het nieuws beheersen. Ook steeds meer industriële spelers uit de bouwsector beseffen de ernst van de problematiek en nemen duurzame initiatieven voor een circulaire economie. Zo ontwikkelde Steinzeug-Keramo rioolbuizen, die op elk moment vermalen kunnen worden en als grondstof gebruikt kunnen worden voor een nieuwe buis.

Steden en gemeenten die hun klimaatdoelstellingen willen waarmaken moeten inzetten op een ambitieus plan op vlak van hun water- en energiehuishouding. Zo zal de overkapping van de ring van Antwerpen de stad helpen in hun energietransitie. Het werkt hiervoor samen met Arcadis die enkele slimme wateroplossingen voor een toekomstgericht energiesysteem bedacht.

De Europese Unie heeft een kaderrichtlijn Water uitgevaardigd. Die moet ervoor zorgen dat onze watervoorraad en de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater gegarandeerd blijft. Goede rioolinfrastructuur vormt daar een belangrijke oplossing voor. Zowel rioolbeheerders als aannemers doen hiervoor een beroep op gespecialiseerde aannemers zoals DSSV.

De klimaatverandering heeft een impact op de drinkwatervoorziening, zowel op het verzekeren van de aanvoer als op de waterkwaliteit. Via een proefproject in waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide wil De Watergroep nagaan of het mogelijk is water in de winter op te slaan om het later aan te boren.

Water wordt alsmaar schaarser. Hergebruik van regenwater en van gezuiverd afvalwater wordt in de toekomst de norm. Aquafin, dat het afvalwater van 84% van de Vlamingen zuivert, ontwikkelde een proefproject in De Kruitfabriek in Vilvoorde om fosfor te recupereren uit urinoirs en zogenaamd grijs te hergebruiken.

Onze maatschappij moet zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Steden en gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Zij zijn verantwoordelijk voor een doordacht klimaatbeleid op lokaal niveau. De stad Eeklo heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan opgesteld.

Toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering zorgt voor een groter risico op wateroverlast. Ook steeds meer private bouwbedrijven houden er rekening mee. Zij schakelen gespecialiseerde bedrijven in om het regenwater op te vangen en beter te beheersen.

Duurzaamheid staat bij steeds meer bedrijven centraal in de bedrijfsvoering. Zo worden ze zich er ook van bewust dat hun watergebruik efficiënter en duurzamer kan. Een mooi voorbeeld daarvan is Colruyt Group. De retailer hergebruikt zowel gezuiverd afvalwater als regenwater.

De expansie van steden wereldwijd, stelt lokale overheden voor de uitdaging om een beleid te voeren dat focust op duurzaamheid. Maatregelen rond onder meer energiezuinig wonen, milieuvriendelijke mobiliteit, biodiversiteit en integraal watermanagement moeten steden resistenter en veerkrachtig maken tegen klimaatverandering. Rotterdam en de Markvallei in Galmaarden zijn voorbeelden van een klimaatrobuuste strategie.

Een goed werkend rioleringsnet is van cruciaal belang voor onder meer de afvoer van afval- en regenwater en het voorkomen van overstromingen. Vlaanderen heeft de voorbije decennia grote vooruitgang geboekt in het onderhouden en moderniseren van zijn rioleringsnetwerk. De samenwerking tussen de overheid en de privé-sector heeft innovatie gestimuleerd.

Om onze leefomgeving te beschermen, moeten we anticiperen op de uitdagingen van de toekomst. Eén ervan is het optimaliseren van ons leidingnet voor afvalwater en drinkwater. Heel wat leidingen en rioleringen zijn ouder dan 40 jaar en zullen vroeg of laat vervangen moeten worden. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor leidingrenovatie.

Waterrobuuste inrichting van het openbaar domein In heel wat Vlaamse gemeenten speelt water een belangrijke rol. De nabijheid van een rivier of een kanaal is vaak van onschatbare waarde voor de economie, maar dat maakt ze wel gevoelig voor overstromingen. Een goed voorbeeld van een waterrobuuste aanpak vinden we in de heraangelegde stationsbuurt van Liedekerke.

Water is een kostbaar goed. In plaats van regenwater gewoon af te voeren via de riolering, wordt het het best zoveel mogelijk nuttig ingezet. Immers, hoe meer regenwater ter plaatse kan worden gebruikt, hoe minder risico op wateroverlast. Daarom lanceerden Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte ook de campagne 'Operatie Perforatie'.