Biogas zal de komende jaren een sleutelrol spelen in het vergroenen van ons energieverbruik. Onder meer in de zuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Zuid wordt biogas geproduceerd. Dit groene gas kan voor diverse toepassingen worden ingezet en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de transportsector.

Het hergebruik en opwaarderen van afval en reststoffen is een belangrijke schakel in het sluiten van de materialenkringlopen. Ook Bionerga/Biostoom, dat afval verwerkt composteer- en verbrandingsinstallaties uitbaat, maakt daar werk van. En het werkt samen met partners als DSSV die ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

De zoektocht naar een beter evenwicht tussen mens en natuur staat vandaag meer dan ooit centraal. Dat blijkt ook net buiten Gent, waar in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een vierde zogenaamde groenpool ontwikkeld wordt, een robuuste groen- en waterstructuur die bijdraagt aan een beter ecosysteem.

In de drinkwater-, afvalwater- en rioleringssector staan duurzaamheid en circulaire economie hoog op de agenda. Bedrijven zoals Steinzeug-Keramo, dat systemen voor het transport van afvalwater produceert, zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.?In hun activiteiten wordt al lang gewerkt aan het doorvoeren van de circulaire principes, door bijvoorbeeld te kiezen voor een korte productieketen.

Duurzaamheid staat in nieuwe bouw- en infrastructuurprojecten hoe langer hoe meer centraal. Ook Groep De Bonte uit Waasmunster zet er fors op in. Dankzij de investering in een modern productieapparaat kon het bedrijf de voorbije jaren producten kwalitatiever maken, met minder impact op het milieu. Een van de recente innovaties zijn duurzame spoorwegdwarsliggers en rioleringsbuizen uit zwavelbeton.

De Vlaamse Milieumaatschappij houdt al meer dan 30 jaar de waterstanden van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen nauwgezet in de gaten. Dankzij de komst van nieuwe technologieën, zoals slimme sensoren, gebeurt dat nu ook automatisch. Bovendien kunnen slimme sensoren ook worden ingezet om de waterkwaliteit te monitoren.

Milieubewust bouwen is een hoeksteen van een duurzame toekomst. Steden zijn zich hier steeds meer van bewust en zetten initiatieven op om stadsprojecten en bedrijvenzones op een toekomstgerichte manier te ontwikkelen. Met het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken realiseert de stad Gent een nieuwe wijk, gebaseerd op ecologische principes.

Er is een omvattend beleid nodig om de gevolgen van klimaatverandering onder controle te houden. Eén van de oplossingen om beter om te gaan met waterbeheersing en hittestress ligt in zogenaamde 'groenblauwe' maatregelen. Daarom heeft het kennisplatform Vlario samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving een online toepassing uitgewerkt voor het berekenen van het groenblauw peil.

Hoewel we de voorbije maanden veel regen te verwerken kregen, blijft Vlaanderen een waterschaarse regio. Eén van de oplossingen bestaat uit circulair watergebruik. Daarvoor zijn collectieve voorzieningen het meest interessant. In Tervuren werkte De Watergroep samen met intercommunale Interleuven een proefproject uit op een nieuwe bedrijvenzone.

Het is belangrijk dat ons rioolnetwerk steeds in een goede staat verkeert. Gezien de infrastructuur vrij verouderd is, dringen renovaties zich op en hebben we voldoende geschoolde riooltechnici nodig. De provincie Limburg en Vlario zijn nu een nieuwe opleiding gestart. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de industrie, onder andere met het rioolrenovatiebedrijf Kumpen.

Eén van de uitdagingen voor beheerders van waterleidingen is het monitoren van de toestand van hun netten. Het opsporen van een lek in een ondergronds of verborgen net, kan problematisch zijn. Innovatieve methodes om lekken te detecteren en nieuwe leidingen te testen bieden daar een oplossing voor, onder meer voor het bedrijf Hydrogaz en Liege Airport.

In heel wat sectoren zijn bedrijven op zoek naar oplossingen om hun waterverbruik te rationaliseren en duurzamer te maken. In een industriële context zijn er diverse mogelijkheden om proceswater te hergebruiken of afvalwater te zuiveren. Bij Brouwerij Lupulus in Gouvy bijvoorbeeld wordt een membraanfiltratie toegepast op het afvalwater.

90% van de gebruikte medicijnen komt in ons afvalwater terecht. Zulke lozingen hebben een aanzienlijke impact op natuurlijke ecosystemen en kunnen een risico vormen voor onze gezondheid. Een innovatief proces dat medicijnverontreiniging in afvalwater aanpakt, is getest in het ziekenhuis Saint Pierre in Ottignies-Louvain-La-Neuve.

Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat water een essentiële rol vervult in hun activiteiten. Net daarom willen ze hun waterverbruik efficiënter en duurzamer maken. In het onderzoekscentrum Cebedeau vinden ze een partner om die ecologische en economische doelstellingen waar te maken.

Aangezien water een grote rol speelt voor de leefbaarheid van een stad, gaat er meer aandacht naar groen en gesloten waterkringlopen. Ook het stadsbestuur van Tongeren maakt daar werk van via zijn klimaatadaptieplan en de inrichting van een nieuw stadspark en waterbelevingsplein. Ontwerpbureau Sweco gaf mee vorm aan het park.

Grondwater is kostbaar en wordt steeds schaarser. De voorbije jaren werd als gevolg van lange droogteperiodes verscheidene keren een verbod uitgevaardigd om water op te pompen. Ook de industrie is zich bewust van de problematiek. Zo zet Milcobel, de grootste Belgische zuivelcoöperatie, steeds meer in op waterhergebruik. Het zuivelbedrijf besloot in zee te gaan met De Watergroep, die installaties op maat ontwikkelt voor waterhergebruik.

Op vele plaatsen in Vlaanderen en Nederland is het bestaande rioleringsnetwerk sterk verouderd. Zo wordt in Arnhem momenteel het oudste hoofdriool van Nederland gerenoveerd. Kumpen past hierbij een combinatie van technieken toe die uniek zijn in de wereld. Dit project toont welke innovatieve stappen de sector gezet heeft. Toch blijft de job van riooltechnicus een knelpuntberoep. Vlario startte daarom samen met de Confederatie Bouw een unieke opleiding die professionele riooltechnici moet afleveren.

Het onderhoud van een gemeentelijke rioleringsstelsel is de taak van de rioolbeheerder. Vlaanderen telt er 100. Op vraag van de Vlaamse Regering stelt Aquafin in overleg met de sector een kader op over hoe de kriticiteit van rioleringen wordt bepaald en welke inspectietechnieken kunnen worden toegepast. Onder meer de stad Lier werkt nauw met Aquafin samen voor een goed asset management.

Rioolbeheerders in Vlaanderen en Nederland staan op het vlak van de aanleg en het beheer van rioolstelsels voor grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is een goed assetmanagement en daar zet Steinzeug-Keramo, producent van kwalitatieve water- en afvalwatersystemen, sterk op in. De veelzijdigheid van hun gamma biedt een passende oplossing voor eeuwenoude stelsels zoals het hoofdriool in Arnhem.