Tegen 2027 eist Europa via de kaderrichtlijn Water een uitstekende waterkwaliteit in al onze waterlopen. Daartoe zijn bijkomende rioleringen nodig en moeten bestaande rioleringen beter geïnspecteerd worden om problemen sneller te detecteren en op te lossen. Om de hinder bij werkzaamheden te beperken werkt de sector met nieuwe technieken, waardoor rioleringen gerenoveerd kunnen worden zonder de weg helemaal open te breken.

Met meer dan 50.000 kilometer heeft Vlaanderen een zeer uitgebreid rioleringsnetwerk. En om een beter zicht te krijgen op de staat van dat netwerk voeren rioolbeheerders geregeld inspecties uit. Dankzij innovatieve ontwikkelingen kan de riolering vandaag sneller gereinigd, gecontroleerd en waar nodig hersteld worden.

Tijdens het transport van afvalwater naar waterzuiveringsstations kan waterstofsulfide ontstaan, een giftige stof die de riolering kan aantasten. Vaak is het rioolnetwerk onvoldoende bestand tegen dergelijke corrosie. In Sint-Truiden werd een renovatieproject uitgevoerd, waardoor de levensduur van de riolering aanzienlijk verlengd werd.

Door de droogteproblematiek van de voorbije zomers moet iedereen spaarzaam met water leren omgaan. De bouwsector levert alvast inspanningen, want bijvoorbeeld bij de bouw van woningen en de aanleg van wegen wordt nog geregeld grondwater opgepompt. Om die bronbemaling op een duurzame manier aan te pakken moeten alle spelers die betrokken zijn bij het bouwproces samenwerken.

Water wordt een schaars goed, dat is een van de gevolgen van de klimaatverandering. Duurzamer omspringen met ons watergebruik en het uitbouwen van een robuust watersysteem zijn daarom een belangrijke opdracht voor de toekomst. Circulair water vormt daarbij een deel van de oplossing. In afgelegen gebieden kan bijvoorbeeld het teveel aan afvalwater gezuiverd worden via een decentrale waterzuiveringsinstallatie.

De Tiense Suikerraffinaderij is een begrip in ons land. Tijdens het industriële proces dat leidt tot de gekende klontjes en andere suikerproducten wordt naast kwalitatieve suiker veel restwater geproduceerd uit de suikerbieten. Het bedrijf wil nog meer van dat restwater hergebruiken. Daarom komt bij de vliegbasis van Goetsenhoven komt een nieuw waterproductiecentrum "De Tiense Watervelden", dat het restwater zal zuiveren tot drinkwater.

Als we tegen 2030 de Europese klimaatdoelstellingen willen halen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. De bouwsector kan een significante rol spelen door gebruik te maken van materialen aan met een lage milieu-impact. Voor de aanleg van het NextGen District, een nieuwe bedrijvenzone voor circulaire economie in de haven van Antwerpen, werden bijvoorbeeld rioolbuizen uit zwavelbeton geselecteerd.

Warmterecuperatie is één van de mogelijkheden om nieuwe, hernieuwbare energiebronnen aan te boren. Riothermie, het opwaarderen van warmte uit rioolwater tot energie, is nog relatief onbekend maar heeft een groot potentieel. Dat blijkt uit onderzoek van Aquafin. De Groep Sportoase koos alvast voor riothermie als warmtebron voor het nieuwe zwembad De Watermolen in Sint-Niklaas, dat in de zomer van 2024 klaar zal zijn.

Om de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte in te perken heeft de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water opgesteld. Die stelt een uniform waterbeleid uitgetekend waarin duurzaam omspringen met water centraal staat. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Bree is een goed voorbeeld van hoe duurzaam waterhergebruik in de praktijk gebeurt.

Vlaanderen krijgt steeds meer te kampen met droogte. Onder meer de bouwsector moet zich de komende jaren aanpassen aan deze realiteit en nog waterbewuster te werk gaan. Ook burgers kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld via een regenwaterput. Omdat daar nog veel vragen over blijven, ontwikkelde het kennisplatform VLARIO een nieuwe toepassing. Die moet gebruikers helpen om de ideale grootte van een waterput te bepalen.

Biogas zal de komende jaren een sleutelrol spelen in het vergroenen van ons energieverbruik. Onder meer in de zuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Zuid wordt biogas geproduceerd. Dit groene gas kan voor diverse toepassingen worden ingezet en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de transportsector.

Het hergebruik en opwaarderen van afval en reststoffen is een belangrijke schakel in het sluiten van de materialenkringlopen. Ook Bionerga/Biostoom, dat afval verwerkt composteer- en verbrandingsinstallaties uitbaat, maakt daar werk van. En het werkt samen met partners als DSSV die ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

De zoektocht naar een beter evenwicht tussen mens en natuur staat vandaag meer dan ooit centraal. Dat blijkt ook net buiten Gent, waar in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een vierde zogenaamde groenpool ontwikkeld wordt, een robuuste groen- en waterstructuur die bijdraagt aan een beter ecosysteem.

In de drinkwater-, afvalwater- en rioleringssector staan duurzaamheid en circulaire economie hoog op de agenda. Bedrijven zoals Steinzeug-Keramo, dat systemen voor het transport van afvalwater produceert, zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.?In hun activiteiten wordt al lang gewerkt aan het doorvoeren van de circulaire principes, door bijvoorbeeld te kiezen voor een korte productieketen.

Duurzaamheid staat in nieuwe bouw- en infrastructuurprojecten hoe langer hoe meer centraal. Ook Groep De Bonte uit Waasmunster zet er fors op in. Dankzij de investering in een modern productieapparaat kon het bedrijf de voorbije jaren producten kwalitatiever maken, met minder impact op het milieu. Een van de recente innovaties zijn duurzame spoorwegdwarsliggers en rioleringsbuizen uit zwavelbeton.

De Vlaamse Milieumaatschappij houdt al meer dan 30 jaar de waterstanden van de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen nauwgezet in de gaten. Dankzij de komst van nieuwe technologieën, zoals slimme sensoren, gebeurt dat nu ook automatisch. Bovendien kunnen slimme sensoren ook worden ingezet om de waterkwaliteit te monitoren.

Milieubewust bouwen is een hoeksteen van een duurzame toekomst. Steden zijn zich hier steeds meer van bewust en zetten initiatieven op om stadsprojecten en bedrijvenzones op een toekomstgerichte manier te ontwikkelen. Met het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken realiseert de stad Gent een nieuwe wijk, gebaseerd op ecologische principes.

Er is een omvattend beleid nodig om de gevolgen van klimaatverandering onder controle te houden. Eén van de oplossingen om beter om te gaan met waterbeheersing en hittestress ligt in zogenaamde 'groenblauwe' maatregelen. Daarom heeft het kennisplatform Vlario samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving een online toepassing uitgewerkt voor het berekenen van het groenblauw peil.

Hoewel we de voorbije maanden veel regen te verwerken kregen, blijft Vlaanderen een waterschaarse regio. Eén van de oplossingen bestaat uit circulair watergebruik. Daarvoor zijn collectieve voorzieningen het meest interessant. In Tervuren werkte De Watergroep samen met intercommunale Interleuven een proefproject uit op een nieuwe bedrijvenzone.

Het is belangrijk dat ons rioolnetwerk steeds in een goede staat verkeert. Gezien de infrastructuur vrij verouderd is, dringen renovaties zich op en hebben we voldoende geschoolde riooltechnici nodig. De provincie Limburg en Vlario zijn nu een nieuwe opleiding gestart. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de industrie, onder andere met het rioolrenovatiebedrijf Kumpen.