Er is een omvattend beleid nodig om de gevolgen van klimaatverandering onder controle te houden. Eén van de oplossingen om beter om te gaan met waterbeheersing en hittestress ligt in zogenaamde 'groenblauwe' maatregelen. Daarom heeft het kennisplatform Vlario samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving een online toepassing uitgewerkt voor het berekenen van het groenblauw peil.

Hoewel we de voorbije maanden veel regen te verwerken kregen, blijft Vlaanderen een waterschaarse regio. Eén van de oplossingen bestaat uit circulair watergebruik. Daarvoor zijn collectieve voorzieningen het meest interessant. In Tervuren werkte De Watergroep samen met intercommunale Interleuven een proefproject uit op een nieuwe bedrijvenzone.

Het is belangrijk dat ons rioolnetwerk steeds in een goede staat verkeert. Gezien de infrastructuur vrij verouderd is, dringen renovaties zich op en hebben we voldoende geschoolde riooltechnici nodig. De provincie Limburg en Vlario zijn nu een nieuwe opleiding gestart. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de industrie, onder andere met het rioolrenovatiebedrijf Kumpen.

Eén van de uitdagingen voor beheerders van waterleidingen is het monitoren van de toestand van hun netten. Het opsporen van een lek in een ondergronds of verborgen net, kan problematisch zijn. Innovatieve methodes om lekken te detecteren en nieuwe leidingen te testen bieden daar een oplossing voor, onder meer voor het bedrijf Hydrogaz en Liege Airport.

In heel wat sectoren zijn bedrijven op zoek naar oplossingen om hun waterverbruik te rationaliseren en duurzamer te maken. In een industriële context zijn er diverse mogelijkheden om proceswater te hergebruiken of afvalwater te zuiveren. Bij Brouwerij Lupulus in Gouvy bijvoorbeeld wordt een membraanfiltratie toegepast op het afvalwater.

90% van de gebruikte medicijnen komt in ons afvalwater terecht. Zulke lozingen hebben een aanzienlijke impact op natuurlijke ecosystemen en kunnen een risico vormen voor onze gezondheid. Een innovatief proces dat medicijnverontreiniging in afvalwater aanpakt, is getest in het ziekenhuis Saint Pierre in Ottignies-Louvain-La-Neuve.

Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat water een essentiële rol vervult in hun activiteiten. Net daarom willen ze hun waterverbruik efficiënter en duurzamer maken. In het onderzoekscentrum Cebedeau vinden ze een partner om die ecologische en economische doelstellingen waar te maken.

Aangezien water een grote rol speelt voor de leefbaarheid van een stad, gaat er meer aandacht naar groen en gesloten waterkringlopen. Ook het stadsbestuur van Tongeren maakt daar werk van via zijn klimaatadaptieplan en de inrichting van een nieuw stadspark en waterbelevingsplein. Ontwerpbureau Sweco gaf mee vorm aan het park.

Grondwater is kostbaar en wordt steeds schaarser. De voorbije jaren werd als gevolg van lange droogteperiodes verscheidene keren een verbod uitgevaardigd om water op te pompen. Ook de industrie is zich bewust van de problematiek. Zo zet Milcobel, de grootste Belgische zuivelcoöperatie, steeds meer in op waterhergebruik. Het zuivelbedrijf besloot in zee te gaan met De Watergroep, die installaties op maat ontwikkelt voor waterhergebruik.

Op vele plaatsen in Vlaanderen en Nederland is het bestaande rioleringsnetwerk sterk verouderd. Zo wordt in Arnhem momenteel het oudste hoofdriool van Nederland gerenoveerd. Kumpen past hierbij een combinatie van technieken toe die uniek zijn in de wereld. Dit project toont welke innovatieve stappen de sector gezet heeft. Toch blijft de job van riooltechnicus een knelpuntberoep. Vlario startte daarom samen met de Confederatie Bouw een unieke opleiding die professionele riooltechnici moet afleveren.

Het onderhoud van een gemeentelijke rioleringsstelsel is de taak van de rioolbeheerder. Vlaanderen telt er 100. Op vraag van de Vlaamse Regering stelt Aquafin in overleg met de sector een kader op over hoe de kriticiteit van rioleringen wordt bepaald en welke inspectietechnieken kunnen worden toegepast. Onder meer de stad Lier werkt nauw met Aquafin samen voor een goed asset management.

Rioolbeheerders in Vlaanderen en Nederland staan op het vlak van de aanleg en het beheer van rioolstelsels voor grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is een goed assetmanagement en daar zet Steinzeug-Keramo, producent van kwalitatieve water- en afvalwatersystemen, sterk op in. De veelzijdigheid van hun gamma biedt een passende oplossing voor eeuwenoude stelsels zoals het hoofdriool in Arnhem.

Een goed onderhouden rioleringsnetwerk is van cruciaal belang om afvalwater op te vangen, te zuiveren en opnieuw in de waterketen te brengen. Zand en slib belemmeren de afvoer van het afvalwater, dus moet dit residu geregeld verwijderd worden. De ruiming is allesbehalve een sinecure. Aquafin doet daarvoor een beroep op D.S.S.V NV.

Recente hittegolven tonen aan dat meer groen in de stad bijdraagt tot een betere woonkwaliteit en leefbaarheid. De bouwsector staat alvast klaar om onze steden en woonkernen verder te vergroenen. Zo werkte in de Vlaams-Brabantse gemeente Overijse groenaannemer Krinkels mee aan het project Zuidflank, een uniek landschapsproject dat regenwater gecontroleerd laat afstromen.

Water van goede kwaliteit is essentieel voor de wasserijsector. Vandaag is het gebruik van leidingwater duur en ook maatschappelijk moeilijk te verantwoorden. Wasserij Excelsior uit Ninove zet daarom maximaal in op duurzaam waterverbruik. Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Milieumaatschappij en maakt deel uit van een reeks proeftuinprojecten die bedrijven moet inspireren om meer na te denken over hun watergebruik.

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Vlaanderen. We worden steeds vaker geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste enerzijds, en hevige regen en wateroverlast anderzijds. We moeten ons daaraan aanpassen, onder meer door een andere inrichting van de openbare ruimte. Daardoor kunnen we meer regenwater opvangen en laten infiltreren in de bodem.

Door de klimaatverandering moeten bedrijven zich voorbereiden op waterschaarste en wateroverlast. De Vlaamse Milieumaatschappij wil hen daarin ondersteunen en stimuleert innovatieve initiatieven rond waterverbruik en klimaatadaptie. Een mooi voorbeeld is het project Water-Land-Schap. In dit project gaat tomatenbedrijf Tomato Masters uit Deinze op zoek naar duurzame oplossingen om hun watertekort in de zomer op te lossen.

Op de voormalige mijnsite Terhills, in het hart van de Euregio Maas-Rijn, is een nieuwe toeristische hotspot met ruimte om te ondernemen in ontwikkeling. De omgeving wordt gekenmerkt door enorme waterpartijen en is watergevoelig. Daarom is een performant rioleringsnet noodzakelijk

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van langdurige regenval. Rioleringsbedrijven, zoals Kumpen, moeten zich daarop aanpassen en zoeken naar nieuwe oplossingen om het rioleringsnet te verstevigen en de levensduur ervan te verlengen. Met nieuwe technieken en een goed assetmanagement kunnen ze veel winst behalen.