Z-Water: De zoektocht naar grond- en rioolwerkers 15/10/19

Waterhuishouding is van groot belang om onze steden en gemeenten voor te bereiden op de klimaatverandering. De afvoer van regenwater en het creëren van een performant rioleringsnet is dan ook dé uitdaging voor de toekomst. Er zijn dan ook steeds meer geschoolde mensen met vakkennis nodig om onze rioleringsinfrastructuur te onderhouden en te verbeteren.

Z-Water - Naar een duurzaam rioleringsnet met circulaire rioolbuizen 08/10/19

De klimaatopwarming blijft het nieuws beheersen. Ook steeds meer industriële spelers uit de bouwsector beseffen de ernst van de problematiek en nemen duurzame initiatieven voor een circulaire economie. Zo ontwikkelde Steinzeug-Keramo rioolbuizen, die op elk moment vermalen kunnen worden en als grondstof gebruikt kunnen worden voor een nieuwe buis.

Z-Water: Oplossingen voor waterbeheer en energie bij overkapping Antwerpse Ring 01/10/19

Steden en gemeenten die hun klimaatdoelstellingen willen waarmaken moeten inzetten op een ambitieus plan op vlak van hun water- en energiehuishouding. Zo zal de overkapping van de ring van Antwerpen de stad helpen in hun energietransitie. Het werkt hiervoor samen met Arcadis die enkele slimme wateroplossingen voor een toekomstgericht energiesysteem bedacht.

Z-Water: goede rioolinfrastructuur is cruciaal voor waterkwaliteit 24/09/19

De Europese Unie heeft een kaderrichtlijn Water uitgevaardigd. Die moet ervoor zorgen dat onze watervoorraad en de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater gegarandeerd blijft. Goede rioolinfrastructuur vormt daar een belangrijke oplossing voor. Zowel rioolbeheerders als aannemers doen hiervoor een beroep op gespecialiseerde aannemers zoals DSSV.

Z-Water: Opslag van water in de ondergrond van De Blankaart 17/09/19

De klimaatverandering heeft een impact op de drinkwatervoorziening, zowel op het verzekeren van de aanvoer als op de waterkwaliteit. Via een proefproject in waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide wil De Watergroep nagaan of het mogelijk is water in de winter op te slaan om het later aan te boren.

Z-Water: Hergebruik van afvalwater in De Kruitfabriek 10/09/19

Water wordt alsmaar schaarser. Hergebruik van regenwater en van gezuiverd afvalwater wordt in de toekomst de norm. Aquafin, dat het afvalwater van 84% van de Vlamingen zuivert, ontwikkelde een proefproject in De Kruitfabriek in Vilvoorde om fosfor te recupereren uit urinoirs en zogenaamd grijs te hergebruiken.

Z-Water: Een klimaatadaptatieplan voor de stad Eeklo 03/09/19

Onze maatschappij moet zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Steden en gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Zij zijn verantwoordelijk voor een doordacht klimaatbeleid op lokaal niveau. De stad Eeklo heeft daarvoor een klimaatadaptatieplan opgesteld.

Z-Water:Bouwen met aandacht voor waterbeheersing 30/10/18

Toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering zorgt voor een groter risico op wateroverlast. Ook steeds meer private bouwbedrijven houden er rekening mee. Zij schakelen gespecialiseerde bedrijven in om het regenwater op te vangen en beter te beheersen.

Z-Water (8): Hergebruik van afvalwater in de industrie - 23/10/18

Duurzaamheid staat bij steeds meer bedrijven centraal in de bedrijfsvoering. Zo worden ze zich er ook van bewust dat hun watergebruik efficiënter en duurzamer kan. Een mooi voorbeeld daarvan is Colruyt Group. De retailer hergebruikt zowel gezuiverd afvalwater als regenwater.

Z-Water: Bouwen aan klimaatrobuuste steden 16/10/18

De expansie van steden wereldwijd, stelt lokale overheden voor de uitdaging om een beleid te voeren dat focust op duurzaamheid. Maatregelen rond onder meer energiezuinig wonen, milieuvriendelijke mobiliteit, biodiversiteit en integraal watermanagement moeten steden resistenter en veerkrachtig maken tegen klimaatverandering. Rotterdam en de Markvallei in Galmaarden zijn voorbeelden van een klimaatrobuuste strategie.

Z-Water: Onderhoud van rioleringsstelsels 09/10/18

Een goed werkend rioleringsnet is van cruciaal belang voor onder meer de afvoer van afval- en regenwater en het voorkomen van overstromingen. Vlaanderen heeft de voorbije decennia grote vooruitgang geboekt in het onderhouden en moderniseren van zijn rioleringsnetwerk. De samenwerking tussen de overheid en de privé-sector heeft innovatie gestimuleerd.

Z-Water (5); Leidingrenovatie als 'minder hinder'-alternatief - 02/10/18

Om onze leefomgeving te beschermen, moeten we anticiperen op de uitdagingen van de toekomst. Eén ervan is het optimaliseren van ons leidingnet voor afvalwater en drinkwater. Heel wat leidingen en rioleringen zijn ouder dan 40 jaar en zullen vroeg of laat vervangen moeten worden. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor leidingrenovatie.

Z-Water (4): Waterrobuuste inrichting van het openbaar domein - 25/09/18

Waterrobuuste inrichting van het openbaar domein In heel wat Vlaamse gemeenten speelt water een belangrijke rol. De nabijheid van een rivier of een kanaal is vaak van onschatbare waarde voor de economie, maar dat maakt ze wel gevoelig voor overstromingen. Een goed voorbeeld van een waterrobuuste aanpak vinden we in de heraangelegde stationsbuurt van Liedekerke.

Z-Water: Slim omspringen met regenwater 18/09/18

Water is een kostbaar goed. In plaats van regenwater gewoon af te voeren via de riolering, wordt het het best zoveel mogelijk nuttig ingezet. Immers, hoe meer regenwater ter plaatse kan worden gebruikt, hoe minder risico op wateroverlast. Daarom lanceerden Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte ook de campagne 'Operatie Perforatie'.

Z-Water (2): Ook de rioleringssector denkt circulair 11/09/18

Eén van de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, is duurzame ontwikkeling. Circulaire economie, waarbij de materialenkringloop gesloten wordt, is een mooi voorbeeld van een duurzame oplossing. Ook in de rioleringssector maken duurzame concepten opgang, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gresbuizen.

Z-Water 1: Een hemelwaterplan voor elke gemeente

De klimaatsverandering brengt met zich mee dat er op elk beleidsniveau maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen op de juiste manier aan te pakken. Voor een gemeentebestuur kan dat bijvoorbeeld door middel van een hemelwaterplan. Het overlegplatform en kenniscentrum VLARIO heeft een netwerk van leden die gemeentebesturen kunnen bijstaan om zo'n plan uit te werken. Z-Water ging kijken in Sint-Gillis-Waas.