Alles over regering

Bijna 8 op de 10 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen zullen volgend jaar in het rood gaan. Dat tonen hun begrotingen voor 2023. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro spreekt van een "bloedbad". Ziekenhuizen zullen hun reserves moeten aanspreken. Geld dat eigenlijk dient voor investeringen in gebouwen, apparatuur of digitalisering, maar dat nu vooral gaat naar gas en elektriciteit.

De druk op onze regeringen om dringend te besparen komt opnieuw van een buitenlandse instelling. "Minstens 4 miljard euro", zo oordeelt het IMF in z'n jaarlijkse doorlichting van ons land. De zware inflatiegolf heeft een hele reeks bijwerkingen die onze zwaktes extra in de verf zetten. Terwijl hervormingen uitblijven in pensioenen, arbeidsmarkt en belastingen. Een gevaarlijke mix voor een land dat al zwaar in de schulden zit.

De 'forever chemical' PFAS zit in heel Vlaanderen en het is niet haalbaar om alle besmette grond te saneren. We kunnen het probleem enkel inperken, om de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen. Daarom moeten we haalbare bodemnormen hanteren, naargelang de bestemming van de grond. Da's de pragmatische oplossing de de Vlaamse PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken voorstelt in z'n eindrapport. De Vlaamse regering volgt z'n advies en heeft de bodemnormen principieel goedgekeurd.

De federale regering hernieuwt het steunmechanisme voor de 5 jongste windenergieparken op zee. De geldstroom zal niet langer éénrichtingsverkeer zijn. Bij lage stroomprijzen krijgen de windparken steun om uit de kosten te komen, maar bij hoge prijzen zullen de uitbaters een overwinstbelasting betalen. De Kamer heeft daartoe gisteren het licht op groen gezet.

Wie een bestuursverbod opgelegd kreeg van de rechter wegens strafbare feiten of grove nalatigheid, zal dat niet langer naast zich kunnen neerleggen. Veroordeelde bedrijfsleiders komen in een openbaar register. Vreemd genoeg bestond zo'n databank nog niet, wat zeker in de bouwsetor tot misbruiken leidde. Malafide aannemers konden zich serieel laten failliet gaan, om nadien weer elders toe te slaan.

Witte rook uit de Wetstraat: de Vivaldi-regering is het eens geraakt over de lonen en de welvaartenveloppe. Vakbonden en werkgevers binnen de Groep van Tien kwamen daar zelf niet uit. En moeten zich nu buigen over het verzoeningsvoorstel van de regering. Opvallend in het voorstel: een deel van de welvaartsenveloppe, bedoeld voor de laagste uitkeringen gaat naar de minimumlonen. Zo wil de regering een werkloosheidsval voorkomen. Een loonsverhoging zit er de komende twee jaar niet in. Alleen bedrijven die hoge of uitzonderlijk hoge winst maakten kunnen hun personeel een energiepremie toekennen, tot maximaal 750 euro.

De federale regering bespreekt vrijdag een eenmalige en vrijwillige premie waarover werknemers en werkgevers akkoorden kunnen sluiten in sectoren die goed boeren. De premie maakt deel uit van een bemiddelingsvoorstel na het mislukte loonoverleg tussen werkgevers en vakbonden. Eigenlijk willen de vakbonden vrije loonsonderhandelingen, zodat lonen bovenop de index kunnen stijgen in bedrijven en sectoren die het goed doen. Maar volgens de werkgevers is daar geen ruimte voor wegens de hoge energie- en loonkosten.

De vakbondstop noemt de actie- en stakingsdag voor meer koopkracht een succes. Bij de werkgevers zijn de bonden eerder deze week op een muur gebotst, en groeit het onbegrip alleen maar. Maar deze actie is vooral een boodschap aan het grote publiek, en daarmee dus ook aan de politiek. Want de regering zal uiteindelijk de knopen moeten doorhakken in het loon- en koopkrachtdossier.

Groene waterstof moet fossiele brandstoffen vervangen in grote delen van de industrie en het goederentransport. En de Belgische havens vormen daarvoor een belangrijke draaischijf binnen Europa. Dat is in een notendop de vernieuwde waterstofstrategie, die de federale regering heeft voorgesteld in de Antwerpse haven. We moeten nu inzetten op waterstof, zegt premier De Croo, om de industrie blijvend aan ons land te binden.

De federale regering voert een belasting in op de overwinsten van de energiesector. Die moet dit en volgend jaar samen 3,1 miljard euro opbrengen. Dat heeft de regering beslist bij de opmaak van de begroting. Het extra geld vloeit naar de gezinnen en de bedrijven, om de gevolgen van de energiecrisis te verzachten. Ondernemersorganisaties vinden het maar een mager beestje. Tegelijk valt op dat de beloofde grote fiscale hervorming opnieuw uitgesteld is.

De regering-De Croo heeft in de late namiddag een akkoord bereikt over financiële steun aan burgers en bedrijven die lijden onder de energiecrisis. Een groot aantal gezinnen kan nog dit jaar rekenen op zo'n 400 euro korting op de energiefacturen. De regering voert daarbij wel inkomensgrenzen in. Ook voor zelfstandigen en bedrijven is extra steun voorzien, net zoals tijdens de coronacrisis. Met ondermeer een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid, fiscale kortingen en verschillende vormen van uitstel van betaling.

"We moeten de handen in mekaar slaan". Met die verzoenende boodschap heeft premier Alexander De Croo deze middag de vakbonden ontvangen. Vakbondsleider Marc Leemans zwaaide gisteren al met een algemene staking op 9 november, als het overleg over de aanpak van de energiecrisis zou tegenvallen. "Geen dreiging" zo sust hij nu, "enkel een waarschuwing".

De Vlaamse regering trekt de komende twee jaar 100 miljoen euro uit voor onze erg krappe arbeidsmarkt. Het geld gaat grotendeels naar maatregelen om meer mensen naar een baan te leiden. Zo krijgen werkgevers een RSZ-korting als ze langdurig werklozen in dienst nemen. En de VDAB gaat korter op de bal spelen als iemand op eigen kracht geen baan vindt. Het staat allemaal in het werkgelegenheidsakkoord, dat vanmiddag ondertekend is met werkgevers en vakbonden.

De regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van ons arbeidsrecht. Het akkoord bevat een hele rist maatregelen om werk en privéleven beter op mekaar af te stemmen, en tegelijk wordt de wetgeving gemoderniseerd. Bijvoorbeeld regels rond nachtwerk voor e-commerce, of voor jobs in de deeleconomie zoals maaltijdbezorgers. Door werken flexibeler te maken, hoopt de regering meer mensen aan het werk te krijgen en te houden.

De OESO, de denktank van de 30 sterkste industrielanden, stelt niet langer onze automatische loonindexering in vraag. Wel roept ze de vakbonden op om zich niet langer te verzetten tegen de loonwet. Die moet het evenwicht met de lonen in de buurlanden bewaken zodat onze concurrentiekracht niet in het gedrang komt. Het is een van de aanbevelingen aan ons land. En sommige daarvan klinken erg bekend in de oren.

De vakbonden bij de openbare diensten hebben de hele dag actie gevoerd, uit protest tegen wat ze de "malaise" in de sector noemen, door een opeenvolging van besparingen. De nationale actiedag had impact op alle overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. Zo is gestaakt bij de openbare omroep, bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bij Bpost, de gemeentediensten, in de gevangenissen, in de zorg en was er ook hinder in het scheepvaartverkeer.

De mondmaskers mogen maandag af, op beperkte uitzonderingen na. Ook de coronapas verdwijnt. Zoals verwacht heeft het Overlegcomité de coronabarometer van code oranje naar code geel geschakeld. De virologische lente kan beginnen.

Vanaf 1 januari wordt de notaris minder duur. Tenminste voor de aankoop van een gezinswoning, of de oprichting van een vennootschap. Vorig jaar nog stelde het Prijzenobservatorium vast dat de notariskosten in ons land te hoog liggen. Minister van justitie Van Quickenborne heeft nu een hervorming klaar. "De eerste échte hervorming van het notariaat in 70 jaar", volgens de minister.

De federale regering heeft na lang zoeken een akkoord bereikt om de torenhoge energiefactuur te verlichten. Er komt een tijdelijke BTW-verlaging op elektriciteit en elk gezin krijgt een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro. Er is ook een akkoord om de koopkracht van de lagere inkomens te verhogen via een minitaxshift. De oppositie schiet met scherp. Too little, too late, luidt de kritiek.